Протетика

Што е протетика?

Протетика е дел од стоматологијата што се фокусира на обновување на физиолошката форма на забите и забните редови, оштетени со губење на заб  поради кариес, траума, абразија и неправилности во развојот на забните структури.Поради недостаток на поединечни заби, преостанатите заби можат да се расклатат или да се движат кон празниот простор, што доведува до нарушување на правилниот сооднос помеѓу горните и долните заби. Затоа, потребно е навремено да се надомести губењето на забите или забните низови.

Кои се услуги во протетиката?

  1. Безметални коронки (Full zirconia)
  2. Метал-керамички коронки
  3. Визил,парцијални и тотални протези

Што е безметална коронка?

Безметална керамичката коронка ја претставува најквалитетната и најубавата протетска стоматолошка реставрација. Тие се користат кај случаи поради недостаток на еден или повеќе заби, како во предните така и во задните сегменти на вилиците. Повеќекратните поврзани безметални керамички коронки сочинуваат керамички мост без метал. Одличен естетски ефект, компјутерско прецизно производство, намалена иритација на непцата, високо ниво на јачина. Сите предности се на страната на овие коронки.

Што е метал-керамика коронка?

Метал-керамика коронка, како што кажува и самиот збор, во основа имаат метал, а над нив се нанесуваат керамички слоеви. Керамиката е издржлива, па затоа е соодветен материјал за преобликување на формата, но и за доведување на бојата до совршенство и хармонија. Во текот на модерната историја на стоматологијата, овие коронки отсекогаш биле во првите редови на примена. Дополнително на нивната поголема распространетост е тоа што тие се постари и многу почесто се избирани како стандардни. Повеќето коронки од овој тип служат како функционален заб, но и естетски се вклопуваат со постоечките заби.